Главная страница
Новости
О проекте
О школе
Фотоальбом
Школьный музей
Шпаргалки
Каталог сайтов
Для мобильников
Обратная связь
Гостевая книжица
Наш чат
Форумы

Рефераты

  Духоўнае багацце чалавека ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля».

  Няма ў нашай таленавітай літаратуры песняра, які б з такой мастацкай сілай паказаў узвышанае ў зямным, пры-гожае — у будзённым, вечнае — у імгненным, які быў бы такім настойлівым у сцвярджэнні думкі, што самае прыго-жае «ў свеце Божым» — зямля і на ёй чалавек, як Якуб Колас. Ужо радкамі ў пачатку паэмы:
  Мае знаёмыя няўзрачны, Нічым не слаўны і нязначны —народны пясняр быццам «правакуе» нас на спрэчку з ім.

  Сучасная беларуская паэзія, яе тэмы і вобразы (на прыкладзе творчасці двух-трох аўтараў).

  Беларуская сучасная паэзія — суквецце талентаў, якое вызначаецца самабытнасцю і напаўторнасцю кожнага, бо кожны капае «рэчышча ўласнай ракі», якую скіроўвае ў акіян сусветнай культуры.

  Характарыстыка творчасці Вінцэнта Ду-ніна-Марцінкевіча. Вінцэнт Дунін-Марцін-кевіч і фальклор.

  Жыццё В. Дуніна-Марцінкевіча — яскравы прыклад ад-данага служэння Бацькаўшчыне і народу не толькі словам, але і справай. У фальварку Люцынка недалёка ад Івянца, дзе ў вясковай цішы пісаў свае творы, адкрыў школу для сялянскіх дзяцей, у якой настаўнічалі яго дачка Каміла і сын Міраслаў. Пачынальнік беларускай драматургіі ства-рыў і першы нацыянальны тэатр, быў яго рэжысёрам-па-станоўшчыкам і нават акцёрам. У 1864 г. быў арыштава-ны па падазрэнні ў напісанні антыўрадавых выданняў і болыы за год знаходзіўся пад следствам у мінскай турме. Старэйшую яго дачку Камілу за ўдзел у паўстанні К. Ка-ліноўскага выслалі ў Салікамск.

  Трагедыя Хведара Роўбы і яго сям'і ў аповесці Васіля Быкава «Аблава».

  Пра злачынствы сталіншчыны, пра трагедыю нашага народа ў эпоху «карэннага пералому», пра тое, як «кры-вёю напоўніліся поймы рэк», як бурліла «адчаем слёз людскіх разводдзе», напісана шмат твораў мемуарнай, да-кументальнай і мастацкай літаратуры. Тэме калектывіза-цыі, сталіншчыны, аддюстраванню «праклятага» часу і яго трагічнага ўздзеяння на лёс народа і Васіль Быкаў пры-свяціў таксама многія свае творы, але самым трагічным, знакавым, філасофскім і папераджальным на гэту тэму ў беларускай літаратуры наогул, а не толькі ў творчасці пісьменніка, з'яўляецца яго аповесць «Аблава».

  Літаратура Старажытнай Русі. Асветніцкая дзейнасць Кірылы Тураўскага і Еўфрасініі Полацкай.

  Літаратура Старажытнай Русі (XI—XIII стагоддзі) вы-значылася прыняццем хрысціянства, для распаўсюджання якога патрэбны былі кнігі, пісьменныя людзі. УIX ст. вы-датныя славянскія (балгарскія) асветнікі Кірьша і Мяфодзій на аснове грэчаскага алфавіта стварылі славянскую азбу-ку і зрабілі першыя пераклады на стараславянскую мову твораў рэлігійнага зместу.

  Сацыяльная і маральна-філасофская праб-лематыка рамана Кузьмы Чорнага «Трэцяе пакаленне».

  Як сказана ў Бібліі, усяму — свой час: час нарадзіцца і час паміраць, час раскідаць камяні і час збіраць камяні... I ў Бібліі ж сказана: «Яшчэ я пад сонцам пабачу: месца суду — аў ім беззаконне, месца праўды, атам —няпраўда...» Здоль-насць пабачыць тут і цяпер, дзе суд, а дзе беззаконне, дзе праўда, а дзе няпраўда, дадзена вельмі нямногім. Большасць жа гэта пабачыць толькі праз некаторы час, бо толькі час — самы справядлівы і бесстаронні судцзя.

  Матывы і вобразы паэзіі Ніла Гілевіча.

  Ён — летапісец нашай сучаснасці. Талент яго шчодры, багаты, разнастайны. Ён і вядомы перакладчык, і вучоны-фалькларыст, і педагог, і крытык, і публіцыст, і грамадскі дзеяч. I ніхто з сучасных нам паэтаў з такой палкасцю і таленавітасцю не паказвае і не даказвае, што «цяжка шлях нам церабіць да Беларусі», як народны паэт Ніл Гілевіч.

  Асноўныя матывы і вобразы паэзіі Янкі Купалы. Тэма народнага жыцця і любоў да Радзімы ў творчасці паэта.

  Ніхто лепш за Паэта пра яго самую запаветную мару, жыццёвае і пісьменніцкае крэда не сказаў, як ён сам:
  3 цэлым народам гутарку весці, Сэрца мільёнаў падслухаць біцця...
  Народ і Бацькаўшчына — найвялікшы для яго скарб, а любоў да іх — пачуццё, што вызначыла і жыццё Янкі Ку-палы, і яго паэзію.

  Ідэйная накіраванасць камедыі Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім».

  Спецыфіка драматычнага твора абумоўлена тым, што ён прызначаны для пастаноўкі на сцэне. Галоўная роля ў выражэнні аўтарскай задумы, пісьменніцкай канцэпцыі і' філасофіі ў драматычным творы належыць канфлікту. «Канфлікт — аснова п'есы», — сцвярджаў К.Крапіва і вы-датна рэалізаваў гэта асноўнае патрабаванне да драматыч-нага твора ў сваёй літаратурнай спадчыне. Майстэрства ствараць канфлікты ён выявіў яшчэ ў жанры байкі, якая, як вядома, з'яўляецца, па сутнасці, сатырычнай камедыяй у мініяцюры.

  Раман Кузьмы Чорнага «Пошукі буду-чыні», яго асноўныя праблемы.

  Цэнтральнай праблемай філасофскага рамана Кузьмы Чорнага, якая вызначае і многія іншыя (духоўнага і матэ-рыяльнага, вечнага і марнага, любові і нянавісці, прабле-мы бацькоў і дзяцей, шлюбу і сям'і), з'яўляецца праблема шчасця.

Страницы: :   1, 2, 3, 4, 5  


Поиск по сайту :     
Новости сайта
О проекте
О школе
Фотоальбом
Школьный музей
Шпаргалки, рефераты
Все для мобильника [new]
Форумы [new!]
Гостевая книжица
Курилка (чат)
Каталог сайтов [new]
Обратная связь

copyright © 2002-2017
Хостинг: AtStar.by - разработка сайтов.
Использование текстов, графических материалов, фотографий ресурса 65-k.com возможно только при наличии активной ссылки на www.65-k.com